Phiếu nhập - xuất kho

Phiếu xuất kho 2 liên dầy 13x19 - Hóa đơn bán lẻ 3 liên - 50 bộ - Giấy giới thiệu giấy Ford

Phiếu xuất kho 2 liên dầy 13x19 - Hóa đơn bán lẻ 3 liên - 50 bộ - Giấy giới thiệu giấy Ford