Phiếu thu - chi

Biên lai thu tiền 2 liên - Phiếu chi 1 liên dầy 13x19 - Phiếu thu 2 liên dầy 13x19

Biên lai thu tiền 2 liên - Phiếu chi 1 liên dầy 13x19 - Phiếu thu 2 liên dầy 13x19